Trang trí thiết kế nội thất

Tính chống cháy vật liệu Thi công nhà hàng

Tính chống cháy là khả năng của vật liệu thi công nhà hàng chịu được tác dụng của ngọn lửa trong một thời gian nhất định. Dựa vào khả nàng chống cháy, vật liệu được chia ra 3 nhóm.
Vật liệu không cháy là vật liệu dưới tác dụng của ngọn lửa hay nhiệt độ cao mà không bị cháy và không biến hình nhiều (như gạch ngói, bê tông, amiâng…,). Trong nhóm này gồm cả những vật liệu có thể bị phân hủy hoặc biến hình lớn (títép) khi nhiệt độ lớn hơn 600°c. Những kết cấu như vậy cần phải được bảo vệ bằng những loại vật liệu bền chống cháy.
Vật liệu khó cháy là vật liệu bị cháy dưới tác dụng của ngọn lửa hay nhiệt độ cao. Nhưng khi ngừng tác nhân gây cháy (ngọn lửa, nhiệt độ cao) thì vật. liệu cũng ngừng cháy (bê tông atfan, gỗ tẩm chất chống cháy, , …).
Vật liệu dễ cháy là vật liệu có thể cháy bùng lên dưới tác dụng của ngọn lửa hay nhiệt độ cao. Tất cả những loại vật liệu hữu cơ đều nằm trong nhóm này. Chúng cấn phải được bảo vệ bằng những vật liệu chống cháy.
Tính chịu lửa là tính chất của vật liệu chịu được tác dụng lâu dài của nhiệt độ cao mà không bị chảy và biến hình. Dựa vào khả năng chịu lửa người ta chia vật liệu ra làm 3 nhóm : vật liệu chịu lửa (chịu được nhiệt độ 1580°C), vật liệu khó chảy (chịu được nhiệt độ từ 1350 đến ]580°C) và vật liệu dễ chảy (chịu nhiệt độ thấp hơn 1350°C).  Tính biến dạng của vật liệu là tính chất của nó có thể thay đổi hình dáng, kích thước dưới sự tác dụng của tải trọng bén ngoài.
Dựa vào đặc tính của biến dạng người ta chia ra biến dạng làn hổi và biến dạng dẻo. Biến dạng đàn hối là phấn biến dạng hoàn toàn mất đi khi loại bỏ nguyên nhân gây biến dạng (thường tải trọng bên ngoài). Còn-biến dạng dẻo (hay biến dạng dư) thì không mất đi khi loại bỏ nguyên nhân gây biến dạng.
Biến dạng đàn hỗi thường xảy ra khi tải trọng tác dụng bé vá ngắn hạn. Tính đàn hổi được đặc trưng bằng môđun đàn hỏi E.