Trang trí thiết kế nội thất

Vật liệu composit Thi công nhà hàng

Những loại vật liệu xây dựng thi công nhà hàng thuộc loại composit có thể kể đến là bê tông, bê tông cốt thép, bê tông cốt sợi, xi mãng amiăng, tấm sợi gỗ, tấm dăm bào gỗ, tấm chất dẻo có cốt (sợi, hạt). Trong các loại cốt thì cốt sợi hay dùng hơn cả.
Việc xuất hiện thuật ngữ vật liệu composit- có liên quan đến một hướng kĩ thuật hoàn toàn mới : đó là việc hình thành một loại công nghệ chẽ tạo ra những loại vật liệu cường độ chủ yếu trong các ngành chế tạo máy bay, vệ tinh và chế lao máy. Thí dụ như việc chế tạo ra loại chất dẻo thủy tinh có cấu tử nền là polime và cấu tử cốt là sợi thủy tinh. Vi vậy, việc chế tạo ra một loại vật liệu mới cho xây dựng trong tương lai có thể sẽ phải gắn với việc sử dụng lí thuyết công nghệ của vật liệu composit.
Thành phần và cấu tạo của composit
Tính chất cơ học và các tính chất khác của composit được dịnh bằng 3 thông số cơ bản : cường độ cao của cốt sợi, cứng của vật liệu nền và cường độ của mối liên kết mặt phân chia nền và sợi. Quan hệ của những thông số này trưng cho toàn bộ các tính chất cơ học và cơ chế của sự hủy vật liệu. Khả năng làm việc của composit được đảm bằng sự lựa chọn đúng các cấu tử và cả bằng công nghệ xuất thích hợp để sao cho giữ được các tính chất ban đáu lúa các cấu tử.
Sự đa dạng của vật liệu sợi và vật liệu nển cũng như sự dạng các sơ đổ phân bố cốt sợi, cho phép điều chỉnh một có định hướng cường độ, độ cứng, mức độ chịu nhiệt và tính chất khác của vật liệu composit bằng cách lựa chọn Ilianh phần, thay đổi ti lệ của các cấu tử….
Đối với vật liệu composit dạng sợi có một số cách phân loại XIIII : theo bản chất các cấu tử, theo dạng cốt liệu và sự sắp nó trong vật liệu nền.
Theo bản chất của vật‘ liệu nển có thể phân composit ra inAt số nhóm lớn sau :
– Với vật liệu nền polime (composit chất dẻo)
– Với vật liệu nến kim loại (composit kim loại)
– Với vật liệu nển gốm, vật liệu nền cacbon.
Theo bản chất của cốt sợi, composit được phân ra các loại, thí dụ : trên cơ sở vật liệu nền polime : chất dẻo sợi thủy IInh, chất dèo sợi cacbon, chất dẻo sợi bore, chất dẻo sợi hữu no, … Với các loại nền khác cũng có thể nêu ra các thí dụ tương tự.
Composit cũng còn được phân theo phương pháp tạo côt : tạo các lớp sợi song song liên tục, tạo các lớp vải hỗn độn trong hệ không gian.